Warunki sprzedaży towarów

WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY CLAYDON YIELD-O-METER LIMITED
Warunki sprzedaży towarów

Klient powinien zwrócić uwagę w szczególności na postanowienia ustępu 9.

1. INTERPRETACJA
1.1 Definicje. W niniejszych Warunkach stosuje się następujące definicje:
Dzień roboczy dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe), w którym banki w Londynie są otwarte dla klientów;
Claydon firma Claydon Yield-O-Meter Limited prowadząca działalność pod nazwą Claydon Drills (zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 1576479);
Warunki warunki określone w niniejszym dokumencie;

Umowa umowa pomiędzy Claydon a Klientem dotycząca sprzedaży i zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami;
Klient osoba lub firma, która nabywa Towary od firmy Claydon;

Zdarzenie siły wyższej ma znaczenie nadane w ustępie 10;

Towary towary (lub ich część) określone w Zamówieniu;

Zamówienie zamówienie Klienta na Towary, jak określono w formularzu zamówienia Klienta, pisemna akceptacja przez Klienta oferty cenowej firmy Claydon lub potwierdzenie na odwrocie, w zależności od przypadku;
Specyfikacja wszelkie specyfikacje Towarów, w tym wszelkie związane z nimi plany i rysunki, które zostały uzgodnione na piśmie przez Klienta i firmę Claydon.
1.2 Wykładnia. W niniejszych Warunkach stosuje się następujące zasady:
1.3 Osoba obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną, czy też nie).
1.4 Odniesienie do strony obejmuje jej osobistych przedstawicieli, następców i dozwolonych cesjonariuszy.
1.5 Odniesienie do przepisów prawa lub przepisów ustawowych jest odniesieniem do takich przepisów lub przepisów w wersji zmienionej lub ponownie przyjętej. Odniesienie do przepisów prawa lub przepisów ustawowych obejmuje wszelkie akty wykonawcze wydane na podstawie tych przepisów, w wersji zmienionej lub ponownie przyjętej.
1.6 Wszelkie wyrażenia wprowadzone za pomocą określeń w tym, obejmuje, w szczególności lub innych podobnych wyrażeń należy traktować jako odniesienie, które nie ogranicza znaczenia słów poprzedzających te określenia.
1.7 Odniesienie do wersji pisemnej obejmuje faksy i e-maile.

2. PODSTAWA UMOWY
2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Klient chce wprowadzić bądź włączyć lub które wynikają z działalności handlowej, zwyczaju, praktyki lub przebiegu transakcji.
2.2 Zamówienie stanowi ofertę Klienta dotyczącą zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że warunki Zamówienia i wszelkie stosowne Specyfikacje dostarczone przez Klienta są kompletne i dokładne.
2.3 Zamówienie uważa się za przyjęte dopiero w momencie, gdy firma Claydon wystawi pisemną akceptację Zamówienia, w którym to momencie Umowa zaczyna obowiązywać.
2.4 Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami. Klient oświadcza, że nie opierał się na żadnej wypowiedzi, obietnicy lub deklaracji złożonej lub udzielonej przez firmę Claydon bądź w jej imieniu, która nie jest określona w Umowie.
2.5 Wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy wykonane przez firmę Claydon oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w katalogach lub broszurach Claydon zostały wykonane wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wyobrażenia o Towarach opisywanych w tych materiałach. Nie stanowią części Umowy ani nie mają żadnej mocy umownej.
2.6 Oferta cenowa na Towary podana przez firmę Claydon nie stanowi oferty. Oferta cenowa jest ważna tylko przez okres 30 Dni roboczych od daty jej wystawienia.

3. TOWARY
3.1 Towary są opisane w Zamówieniu.
3.2 W zakresie, w jakim Towary mają być wyprodukowane zgodnie ze Specyfikacją dostarczoną przez Klienta, Klient zwalnia Claydon z odpowiedzialności, kosztów, wydatków, szkód i strat (w tym wszelkich bezpośrednich, pośrednich lub wynikowych strat, utraty zysku, utraty reputacji i wszelkich odsetek, kar i kosztów prawnych oraz innych kosztów i wydatków specjalistycznych) poniesionych przez firmę Claydon w związku z jakimkolwiek roszczeniem wniesionym przeciwko firmie Claydon z tytułu faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej wynikającego z lub w związku z wykorzystaniem Specyfikacji przez firmę Claydon. Niniejszy ustęp 3.2 obowiązuje także po rozwiązaniu Umowy.
3.3 Firma Claydon zastrzega sobie prawo do zmiany Specyfikacji, jeżeli będzie to wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze.

4. DOSTAWA
4.1 Firma Claydon zapewnia jak poniżej:
4.1.1 do każdej dostawy Towarów dołączony jest dowód dostawy, na którym znajduje się data Zamówienia, wszystkie odpowiednie numery referencyjne Klienta firmy Claydon, rodzaj i ilość Towarów (w tym numer kodu Towarów, o ile ma to zastosowanie), specjalne instrukcje dotyczące przechowywania (jeżeli takie istnieją) oraz, jeżeli Zamówienie jest dostarczane partiami, saldo pozostałych do dostarczenia Towarów; oraz
4.1.2 jeżeli firma Claydon wymaga od Klienta zwrotu opakowań, jest to wyraźnie zaznaczone na dowodzie dostawy. Klient udostępnia opakowania do odbioru w takim czasie, jaki jest zasadnie wymagany przez firmę Claydon. Zwroty opakowań będą dokonywane na koszt firmy Claydon.
4.2 Firma Claydon dostarczy Towary do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub innego miejsca, które strony mogą uzgodnić („Miejsce dostawy”) w dowolnym czasie po powiadomieniu Klienta przez firmę Claydon, że Towary są gotowe.
4.3 Dostawa Towarów zostaje zrealizowana w momencie przybycia Towarów do Miejsca Dostawy.
4.4 Wszelkie podane daty dostawy są jedynie przybliżone, a czas dostawy nie jest najistotniejszy. Firma Claydon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów, które są spowodowane Zdarzeniem siły wyższej lub nieprzekazaniem firmie Claydon przez Klienta odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub innych instrukcji istotnych dla dostawy Towarów.
4.5 Jeżeli firma Claydon nie dostarczy Towarów, jej odpowiedzialność ogranicza się do kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta w celu uzyskania towarów zastępczych o podobnym rodzaju i jakości na najtańszym dostępnym rynku, pomniejszonych o cenę Towarów. Firma Claydon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedostarczenie Towarów w zakresie, w jakim takie niedostarczenie jest spowodowane Zdarzeniem siły wyższej lub nieprzekazaniem firmie Claydon przez Klienta odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub innych instrukcji istotnych dla dostawy Towarów.
4.6 Jeżeli Klient nie odbierze Towarów w ciągu trzech Dni roboczych od powiadomienia Klienta przez firmę Claydon, że Towary są gotowe, wówczas, z wyjątkiem sytuacji, w których takie nieodebranie lub opóźnienie jest spowodowane Zdarzeniem siły wyższej lub niewywiązaniem się przez firmę Claydon ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy:
4.6.1 dostawę Towarów uważa się za zrealizowaną o godzinie 9.00 rano trzeciego Dnia roboczego po dniu, w którym firma Claydon powiadomiła Klienta, że Towary są gotowe; oraz
4.6.2 firma Claydon przechowa Towary do czasu dostawy i obciąży Klienta wszystkimi związanymi z tym kosztami i wydatkami (w tym ubezpieczeniem).
4.7 Jeżeli po upływie 10 Dni roboczych od dnia, w którym firma Claydon poinformowała Klienta, że Towary są gotowe do dostawy, Klient nie dokonał ich odbioru, firma Claydon może odsprzedać lub w inny sposób zbyć część lub całość Towarów i – po odliczeniu uzasadnionych kosztów magazynowania i sprzedaży – rozliczyć się z Klientem z nadwyżki przekraczającej cenę Towarów lub obciążyć Klienta z tytułu niedoboru poniżej ceny Towarów.
4.8 Jeżeli towary są dostarczane na eksport z Wielkiej Brytanii, zastosowanie mają postanowienia niniejszego ustępu 4.8:
4.8.1 Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów lub regulacji dotyczących importu Towarów do kraju przeznaczenia, za uiszczenie wszelkich opłat związanych z Towarami oraz za transport i przechowywanie Towarów, w tym za wszelkie obowiązki tłumaczenia instrukcji, etykietowania lub opakowania;
4.8.1.1 Towary zostaną dostarczone zgodnie z warunkami FCA (Incoterms 2010) do lotniczego lub morskiego portu wysyłki, a firma Claydon nie jest zobowiązana do przekazania zawiadomienia zgodnie z art. 23(3) Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.;
4.8.1.2 Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie badań i kontroli;
4.9 Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie, na własny koszt, takich licencji na import i innych pozwoleń w odniesieniu do Towarów, jakie są wymagane każdorazowo, oraz – jeżeli firma Claydon tego wymaga – Klient udostępni licencje i pozwolenia firmie Claydon przed dokonaniem odpowiedniej wysyłki.

5. JAKOŚĆ
5.1 Firma Claydon zapewnia, że w momencie dostawy i przez okres 12 miesięcy od daty dostawy („okres gwarancji”) Towary:
5.1.1 są zgodne we wszystkich istotnych aspektach ze swoimi opisami i wszelkimi obowiązującymi Specyfikacjami;
5.1.2 są wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych; oraz
5.1.3 są odpowiedniej jakości (w rozumieniu Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.);
5.2 Z zastrzeżeniem ustępu 5.3, jeżeli:
5.2.1 Klient powiadomi firmę Claydon na piśmie w okresie gwarancji w odpowiednim czasie od stwierdzenia, że niektóre lub wszystkie Towary nie spełniają warunków gwarancji określonych w ustępie 5.1; oraz
5.2.2 Klient wypełnił i zwrócił formularz gwarancyjny dostarczony Klientowi przez firmę Claydon w momencie dostawy; oraz
5.2.3 firma Claydon i jej przedstawiciele mają uzasadnioną możliwość sprawdzenia takich Towarów; oraz
5.2.4 Klient (jeśli zostanie o to poproszony przez firmę Claydon) zwróci takie Towary do miejsca wskazanego przez firmę Claydon na koszt firmy Claydon, firma Claydon (lub jej przedstawiciele), według swojego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Towary lub zwróci w całości cenę wadliwych Towarów.
5.3 Firma Claydon nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Towary warunków gwarancji określonych w ustępie 5.1 w następujących przypadkach:
5.3.1 Klient wykorzystuje takie Towary po zawiadomieniu zgodnie z ustępem 5.2;
5.3.2 wada powstała z powodu nieprzestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych instrukcji firmy Claydon dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i konserwacji Towarów lub (w przypadku ich braku) dobrych obyczajów handlowych w tym zakresie;
5.3.3 wada powstała w wyniku zastosowania się przez firmę Claydon do jakiegokolwiek rysunku, projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Klienta;
5.3.4 Klient modyfikuje, zmienia lub naprawia takie Towary bez pisemnej zgody firmy Claydon; lub
5.3.5 wada powstała w wyniku zużycia, celowego uszkodzenia, zaniedbania lub nieprawidłowych warunków przechowywania lub eksploatacji.
5.4 Z wyjątkiem postanowień niniejszego ustępu 5 firma Claydon nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku z niespełnieniem przez Towary warunków gwarancji określonych w ustępie 5.1.
5.5 Warunki wynikające z art. 13–15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z Umowy.
5.6 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zastępczych Towarów dostarczonych przez firmę Claydon.

6. TYTUŁ I RYZYKO
6.1 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta z chwilą zrealizowania dostawy.
6.2 Tytuł prawny do Towarów nie przechodzi na Klienta do momentu otrzymania przez firmę Claydon pełnej zapłaty (w gotówce lub w innej postaci dostępnej natychmiast) za:
6.2.1 Towary; oraz
6.2.2 wszelkie inne towary lub usługi, które firma Claydon dostarczyła Klientowi, w odniesieniu do których płatność stała się wymagalna.
6.3 Do czasu przejścia tytułu prawnego do Towarów na Klienta Klient zobowiązuje się:
6.3.1 posiadać Towary na zasadzie powiernictwa jako depozytariusz firmy Claydon;
6.3.2 przechowywać Towary oddzielnie od wszystkich innych towarów posiadanych przez Klienta, tak aby pozostały one łatwe do zidentyfikowania jako własność firmy Claydon;
6.3.3 nie usuwać, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych lub opakowań na Towarach lub z nimi związanych;
6.3.4 utrzymywać Towary w odpowiednim stanie i ubezpieczyć je od wszelkiego ryzyka na pełną cenę od daty dostawy;
6.3.5 niezwłocznie powiadomić firmę Claydon, jeżeli stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ustępie 8.2; oraz
6.3.6 przekazać firmie Claydon takie informacje dotyczące Towarów, jakich firma Claydon może wymagać każdorazowo, przy czym Klient może odsprzedać lub wykorzystać Towary w ramach czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
6.4 Jeżeli przed przejściem tytułu prawnego do Towarów na Klienta Klient zostanie objęty którymkolwiek ze zdarzeń wymienionych w ustępie 8.2 lub firma Claydon ma uzasadnione powody, by sądzić, że takie zdarzenie nastąpi, i powiadomi o tym Klienta, wówczas, pod warunkiem, że Towary nie zostały odsprzedane lub nieodwracalnie włączone do innego produktu, i bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących firmie Claydon, firma Claydon może w dowolnym momencie zażądać od Klienta dostarczenia Towarów, a jeśli Klient nie zrobi tego niezwłocznie, może wejść na teren należący do Klienta lub strony trzeciej, gdzie Towary są przechowywane w celu ich odzyskania.

7. CENA I PŁATNOŚĆ
7.1 Ceną za Towary jest cena określona w Zamówieniu lub, jeśli nie podano ceny, cena określona w wydanym przez firmę Claydon cenniku obowiązującym w dniu dostawy.
7.2 Firma Claydon może, zawiadamiając Klienta w dowolnym czasie przed realizacją dostawy, podnieść cenę Towarów, aby uwzględnić wzrost kosztów Towarów, który wynika z:
7.2.1 jakichkolwiek czynników pozostających poza kontrolą firmy Claydon (w tym wahań kursów walutowych, wzrostu podatków i ceł oraz wzrostu kosztów pracy, materiałów i innych kosztów produkcji);
7.2.2 jakiegokolwiek żądania Klienta dotyczącego zmiany terminu/terminów dostawy, ilości lub rodzaju zamówionych Towarów lub Specyfikacji; lub
7.2.3 jakiegokolwiek opóźnienia spowodowanego instrukcjami Klienta lub nieprzekazaniem przez Klienta firmie Claydon odpowiednich bądź dokładnych informacji lub instrukcji.
7.3 O ile firma Claydon nie postanowi inaczej, cena Towarów nie obejmuje kosztów i opłat związanych z opakowaniami, ubezpieczeniem i transportem Towarów, które zostaną ujęte na fakturze wystawionej Klientowi.
7.4 Cena Towarów nie zawiera podatku od towarów i usług („VAT”). Klient, po otrzymaniu ważnej faktury VAT od firmy Claydon, zapłaci firmie Claydon dodatkowe kwoty z tytułu podatku VAT, które są należne w związku z dostawą Towarów. Klient zapłaci wszelkie inne podatki od sprzedaży, koszty lub opłaty związane z opakowaniami, etykietowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przewozem, frachtem i fakturą oprócz ceny za Towary.
7.4.1 Firma Claydon może wystawić Klientowi fakturę za Towary w dniu lub w dowolnym terminie przed zakończeniem dostawy.
7.5 Klient dokona pełnej płatności za fakturę w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Płatność zostanie dokonana na konto bankowe wskazane na piśmie przez firmę Claydon. Termin płatności ma charakter ostateczny.
7.6 O ile nie uzgodniono inaczej z Klientem, płatność za Towary zostanie dokonana w całości przed dostawą Towarów, a firma Claydon nie ma obowiązku dostarczenia Towarów do czasu dokonania płatności.
7.6.1 Jeżeli Klient nie wywiąże się z jakiejkolwiek płatności należnej firmie Claydon na mocy Umowy do dnia wymagalności („dzień wymagalności”), wówczas Klient zapłaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 4% rocznie powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc obowiązującej w danym czasie. Odsetki naliczane są codziennie od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed wydaniem orzeczenia, jak i po nim. Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek wraz z zaległą kwotą.
7.7 Klient zapłaci wszystkie kwoty należne na podstawie Umowy w całości bez żadnych potrąceń lub zatrzymań, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa. Klient nie jest uprawniony do występowania o kompensatę należności lub z roszczeniem wzajemnym wobec Claydon w celu uzasadnienia wstrzymania płatności jakiejkolwiek kwoty w całości lub w części. Firma Claydon może w każdej chwili, bez ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych, które może posiadać, skompensować jakąkolwiek kwotę należną jej od Klienta z jakąkolwiek kwotą należną od firmy Claydon na rzecz Klienta.

8. NIEWYPŁACALNOŚĆ LUB NIEZDOLNOŚĆ KLIENTA
8.1 Jeżeli Klient zostanie objęty którymkolwiek ze zdarzeń wymienionych w ustępie 8.2 lub firma Claydon ma uzasadnione powody, by sądzić, że Klient zostanie objęty którymkolwiek z nich, i powiadomi o tym Klienta, wówczas, bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących firmie Claydon, firma Claydon może anulować lub zawiesić wszystkie dalsze dostawy w ramach Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Klientem a firmą Claydon bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, a wszystkie zaległe kwoty z tytułu Towarów dostarczonych Klientowi staną się natychmiast wymagalne.
8.2 Dla celów postanowień ustępu 8.1 odpowiednie zdarzenia mają miejsce, gdy:
8.2.1 Klient zawiesza lub grozi zawieszeniem spłaty swoich długów lub nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności, lub potwierdza niezdolność do spłaty swoich długów, lub (w przypadku spółki) jest uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów w rozumieniu art. 123 Ustawy o upadłości z 1986 r., lub (w przypadku osoby fizycznej) zostaje uznany za niezdolnego do spłaty swoich długów lub za niemającego uzasadnionych podstaw do ich spłaty, w obu przypadkach w rozumieniu art. 268 Ustawy o upadłości z 1986 r., lub (w przypadku spółki osobowej) ma wspólnika, do którego odnosi się którekolwiek z powyższych określeń;
8.2.2 Klient rozpoczyna negocjacje ze wszystkimi grupami swoich wierzycieli lub z jakąkolwiek z nich w celu zmiany harmonogramu spłaty swoich długów lub składa propozycję swoim wierzycielom, lub wchodzi z nimi w jakiekolwiek porozumienie bądź układ;
8.2.3 (w przypadku spółki) zostaje złożony wniosek, zostaje przekazane zawiadomienie, zostaje podjęta uchwała lub zostaje wydane zarządzenie w sprawie lub w związku z likwidacją Klienta, inne niż w wyłącznym celu dokonania fuzji przy zachowaniu wypłacalności Klienta z jedną bądź kilkoma innymi spółkami lub restrukturyzacji Klienta przy zachowaniu wypłacalności;
8.2.4 (w przypadku osoby fizycznej) Klient jest objęty wnioskiem lub postanowieniem o ogłoszeniu upadłości;
8.2.5 wierzyciel lub posiadacz hipoteki Klienta przejmuje w posiadanie lub stosuje zajęcie, egzekucję, sekwestrację lub inny podobny proces w stosunku do całości lub części jego aktywów, a takie zajęcie lub proces nie zostanie zakończony w ciągu 14 dni;
8.2.6 (w przypadku spółki) zostaje złożony wniosek do sądu lub zostaje wydane postanowienie o wyznaczeniu zarządcy, lub zostaje złożone zawiadomienie o zamiarze wyznaczenia zarządcy, lub zostaje wyznaczony zarządca dla Klienta;
8.2.7 (w przypadku spółki) podmiot uprawniony z tytułu zabezpieczenia rzeczowego na majątku Klienta staje się uprawniony do powołania lub powołuje syndyka masy upadłościowej;
8.2.8 osoba fizyczna staje się uprawniona do ustanowienia zarządcy sądowego nad majątkiem Klienta lub dla majątku Klienta zostaje ustanowiony zarządca sądowy;
8.2.9 następuje jakiekolwiek zdarzenie lub zostaje podjęte postępowanie w odniesieniu do Klienta w jakiejkolwiek jurysdykcji, której podlega, które będzie miało skutek równoważny lub podobny do któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych od ustępu 8.2.1 do ustępu 8.2.8 (włącznie);
8.2.10 Klient zawiesza, grozi zawieszeniem, zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub zasadniczej części swojej działalności gospodarczej;
8.2.11 sytuacja finansowa Klienta pogarsza się do takiego stopnia, że w ocenie firmy Claydon zdolność Klienta do odpowiedniego wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy jest zagrożona; oraz
8.2.12 (w przypadku osoby fizycznej) Klient umiera lub – z powodu choroby lub niezdolności (umysłowej lub fizycznej) – nie jest w stanie zarządzać swoimi sprawami, lub staje się pacjentem na mocy przepisów dotyczących zdrowia psychicznego.
8.3 Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny, nie ma wpływu na prawa i środki prawne stron, które zostały nabyte w momencie rozwiązania Umowy. Ustępy, które w sposób wyraźny lub dorozumiany obowiązują po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1 Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności firmy Claydon za:
9.1.1 śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jej zaniedbanie lub zaniedbanie jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców (odpowiednio);
9.1.2 oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
9.1.3 naruszenie warunków dorozumianych zawartych w art. 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.;
9.1.4 wadliwe produkty, na mocy Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub
9.1.5 wszelkie sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności firmy Claydon byłoby niezgodne z prawem.
9.2 Z zastrzeżeniem ustępu 9.1:
9.2.1 firma Claydon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn, za jakąkolwiek utratę zysku lub jakąkolwiek pośrednią lub wynikową stratę powstałą na mocy Umowy lub w związku z nią; oraz
9.2.2 łączna odpowiedzialność firmy Claydon wobec Klienta z tytułu wszystkich innych strat powstałych na mocy Umowy lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub z innych przyczyn, w żadnym wypadku nie przekroczy 50% ceny Towarów.

10. SIŁA WYŻSZA
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane Zdarzeniem siły wyższej. „Zdarzenie siły wyższej” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza odpowiednią kontrolą strony, które ze względu na swój charakter nie mogło być przewidziane lub – w przypadku, gdy mogło być przewidziane – nie było możliwe do uniknięcia, w tym strajki, blokady lub inne spory przemysłowe (zarówno dotyczące własnych pracowników, jak i pracowników strony trzeciej), awarie źródeł energii lub sieci transportowej, klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, zamieszki, rozruchy społeczne, zakłócenia ze strony władz cywilnych lub wojskowych, klęski narodowe lub międzynarodowe, konflikt zbrojny, umyślne uszkodzenia, awarie urządzeń lub maszyn, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, gromy dźwiękowe, eksplozje, zawalenie się konstrukcji budowlanych, pożary, powodzie, sztormy, trzęsienia ziemi, straty na morzu, epidemie lub podobne zdarzenia, katastrofy naturalne lub skrajnie niekorzystne warunki pogodowe lub niewywiązanie się z zobowiązań przez dostawców lub podwykonawców.

11. CESJA I PODWYKONAWSTWO
11.1 Firma Claydon może w każdej chwili scedować, przenieść, zlecić podwykonawstwo lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy.
11.2 Klient nie może scedować, przenieść, zlecić podwykonawstwa lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Claydon.

12. ZAWIADOMIENIA
12.1 Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane stronie na mocy Umowy lub w związku z nią wymagają formy pisemnej i będą kierowane do danej strony na adres jej siedziby (w przypadku spółki) lub głównego miejsca prowadzenia działalności (w każdym innym przypadku), lub na inny adres, który dana strona może wskazać drugiej stronie na piśmie zgodnie z niniejszym ustępem, i będą doręczane osobiście, wysyłane opłaconą z góry przesyłką pocztową poleconą, priorytetową, przesyłką z potwierdzeniem odbioru, kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną.
12.2 Zawiadomienie lub inną formę komunikacji uważa się za dostarczone: w przypadku dostarczenia osobistego – po pozostawieniu pod adresem, o którym mowa w ustępie 11.2.1; w przypadku wysłania opłaconą z góry przesyłką pocztową poleconą, priorytetową lub przesyłką za potwierdzeniem odbioru – o godzinie 9.00 drugiego Dnia roboczego po nadaniu; w przypadku dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej – w dniu i o godzinie podpisania potwierdzenia odbioru przez kuriera; lub w przypadku wysłania faksem lub pocztą elektroniczną – jeden Dzień roboczy po przesłaniu.
12.3 Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do doręczania jakichkolwiek pism procesowych lub innych dokumentów w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej.

13. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
13.1 Jeżeli jakikolwiek sąd lub organ właściwy uzna, że którekolwiek z postanowień Umowy (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia, w wymaganym zakresie, zostanie uznane za wykreślone, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy pozostanie nienaruszona.
13.2 Jeśli jakiekolwiek nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie Umowy pozostawałoby ważne, wykonalne i zgodne z prawem po usunięciu jego części, postanowienie to zostanie zastosowane z minimalną modyfikacją niezbędną do uczynienia go zgodnym z prawem, ważnym i wykonalnym.

14. ZRZECZENIE SIĘ PRAW
14.1 Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego w ramach Umowy jest skuteczne wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie uznawane za zrzeczenie się w przypadku jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub uchybienia. Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez stronę z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w Umowie lub w przepisach prawa nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego, jak również nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub środka prawnego nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

15. PRAWA STRON TRZECICH
15.1 Żadnej osobie, która nie jest stroną Umowy, nie przysługują żadne prawa na mocy Umowy lub w związku z nią.

16. WERSJE
16.1 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach wszelkie zmiany w Umowie, w tym wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych warunków, obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i podpisane przez firmę Claydon.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
17.1 Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.